Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản SenPay sau khi chứng thực