Số dư tài khoản có bị thay đổi khi thay đổi số dư tối thiểu hay không?