Đã thanh toán, tài khoản đã bị trừ tiền mà giao dịch không thành công?