Nạp data thành công nhưng không nhận được dung lượng 3G/4G