Nạp tiền điện thoại thành công nhưng không nhận được dịch vụ