HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (22-31/05/2021)