Giao dịch thành công nhưng nhân viên vẫn yêu cầu thu tiền tại nhà