HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (01-30/06/2021)