HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (21-31/05/2021)