HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (24-31/05/2021)