HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (19-31/05/2021)