Đã thanh toán hóa đơn kỳ trước nhưng vẫn chưa gạch nợ và bị cộng dồn vào kỳ cước tiếp theo