HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/12/2020)