HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (21-31/12/2020)