HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (17-31/12/2020)