HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (26 - 29/11/2020)