HOÀN TIỀN 11% THANH TOÁN HÓA ĐƠN INTERNET (21/11/2020)