HOÀN TIỀN 11% THANH TOÁN HÓA ĐƠN INTERNET (4/11/2020)