HOÀN TIỀN 20K THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC (01-31/01/2022)