HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (23-31/12/2020)