HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (23-31/12/2020)