HOÀN TIỀN 5K THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC (07-31/03/2022)