HOÀN TIỀN 11% THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC (21/11/2020)