HOÀN TIỀN 15K THANH TOÁN HÓA ĐƠN (16/11 - 30/11/2020)