HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (18-31/12/2020)