KHÔNG CẦN NHẬP MÃ, THOẢ SỨC TRẢI NGHIỆM (7-9/10/2020)