HOÀN TIỀN ĐẾN 30K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (09 - 30/09/2020)