HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (27-31/10/2020)