HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (20-30/11/2020)