HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (22-31/10/2020)