HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (18-30/09/2020)