BAY CÙNG SENDO, KHÔNG LO CHI PHÍ (1/11-30/11/2020)