BAY CÙNG SENDO, KHÔNG LO CHI PHÍ (1/10-31/10/2020)