HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN NET (24-31/07/2020)