HOÀN TIỀN 35K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/07/2020)