HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/07/2020)