HOÀN TIỀN ĐẾN 35K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (11 - 30/06/2020)