Hướng dẫn kích hoạt Ví ở trạng thái chưa hoạt động