HOÀN TIỀN 40K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (03 - 10/01/2020)