HOÀN TIỀN 40K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/12/2019)