HOÀN TIỀN 100K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-27/12/2019)