HOÀN TIỀN 20K THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (24-31/12/2019)