HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (19-31/12/2019)