HOÀN 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (20-31/05/2022)