HOÀN 20% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRUYỀN HÌNH (01-31/05/2022)