HOÀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (01-30/06/2022)