HOÀN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (20-23/01/2022)