HOÀN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (19-31/01/2022)