CHÍNH SÁCH THƯỞNG THI ĐUA CHO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU SENDO FARM THÁNG 1 & 2