Có được đổi bình nước của hãng khác khi đặt Gas24H không?